บทที่ 3. ความรู้เบื้องต้นโปรแกรม Microsoft excel 2010

บทที่ 3 

ความรู้เบื้องต้นโปรแกรม Microsoft Excel 2010

     โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมหนึ่ง ที่จัดอยู่ในชุด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel มีชื่อเสียงในด้าน การคำนวณเกี่ยวกับตัวเลข และการทำบัญชี ต่าง ๆ การทำงานของโปรแกรม ใช้ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวตั้ง (columns) เป็นหลัก ซึ่งเราเรียกโปรแกรมในลักษณะนี้ว่าเป็น
(Spread Sheet)ไฟล์ของ Excel เปรียบเสมือนหนังสือ 1 เล่ม ที่ประกอบไปด้วยหน้า หลาย ๆ หน้า ไฟล์ของ Excel เรียกว่าเป็นสมุดงาน (Workbook) และในแต่ละหน้า เรียกว่า เป็น แผ่นงาน (Worksheet) ในแต่ละแผ่นงาน จะแบ่งออกเป็นตาราง ซึ่งประกอบไปด้วย ช่องตาราง จานวนมาก ซึ่งเรียกว่า เซลล์ (Cell) เซลล์คือส่วนตัดกันของแถวและคอลัมน์ ใน แผ่นงานหนึ่ง ๆ ของ Excel 2010 จะมีแถวทั้งหมด 1,048,576 แถว และ จะมี คอลัมน์ทั้งหมด จานวน 16,384 คอลัมน์ โดยเรียงชื่อตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ A จนถึง Z และ ต่อด้วย AA จนถึง AZ, BA จนถึง BZ ไปจนถึง XFD และในสมุดงานหนึ่ง ๆ จะมีแผ่นงานได้จานวนมาก ขึ้นอยู่กับหน่วยความจำที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์

       Excel เป็นโปรแกรมประเภท สเปรดชีต (speadsheet) หรือโปรแกรมตารางงาน ซึ่งจะเก็บข้อมูลต่างๆลงบนแผ่นตารางงาน คล้ายกับการเขียนข้อมูลลงไปในสมุดที่มีการตีช่องตารางทั้งแนวนอนและแนวตั้ง ซึ่งช่องตารางแต่ละช่องจะมีชื่อประจำแต่ละช่อง ทำให้ง่ายต่อการป้อนข้อมูล การแก้ไขข้อมูล สะดวกต่อการคำนวณและการำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ สามารถจัดข้อมูลต่างๆได้อย่างเป็นหมวดหมู่และเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น


คุณสมบัติที่สำคัญของ Microsoft Excel

 1.  ความสามารถด้านการคำนวณ โปรแกรม Microsoft  Excel สามารถป้อนสูตรการคำนวณทางคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร เป็นต้น

2.  ความสามารถด้านใช้ฟังก์ชัน  เช่นฟังก์ชันเกี่ยวกับตัวอักษร ตัวเลข วันที่ ฟังก์ชันเกี่ยวกับการเงิน หรือเกี่ยวกับการตัดสินใจ

3.  ความสามารถในการสร้างกราฟ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถนำข้อมูลที่ป้อนลงในตารางมาสร้างเป็นกราฟได้ทันที

4.  ความสามารถในการตกแต่งตารางข้อมูล โปรแกรม Microsoft   Excel สามารถตกแต่งตารางข้อมูลหรือกราฟ ข้อมูลด้วยภาพ สี และรูปแบบตัวอักษรต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสวยงามและทำให้แยกแยะข้อมูลได้ง่ายขึ้น

5.  ความสามารถในการเรียงลำดับข้อมูล โปรแกรม  Microsoft  Excel สามารถคัดเลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้องการมาวิเคราะห์ได้

6.  ความสามารถในการพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์ โปรแกรม Microsoft   Excel สามารถพิมพ์งานทั้งข้อมูลและรูปภาพหรือกราฟออกทางเครื่องพิมพ์ได้ทันที ซึ่งทำให้ง่ายต่อการสร้างรายงาน

7.  ความสามารถในการแปลงข้อมูลในตารางให้เป็นเว็บเพจ เพื่อนำไปแสดงในโฮมเพจ

การสร้างไฟล์ฐานข้อมูลด้วยไอคอน ฐานข้อมูลเปล่า (Blank Database)


1. คลิกปุ่ม แฟ้ม (File) > สร้าง (New) > ฐานข้อมูลเปล่า (Blank Database)

2. กำหนดชื่อไฟล์ฐานข้อมูล

3. คลิกปุ่ม สร้าง (Create)

มุมมอง Backstage ของ Access 2010

    นอกจากนี้ มุมมอง Backstage ยังมีคำสั่งอื่นๆ จำนวนมากที่คุณสามารถใช้ในการปรับ บำรุงรักษา หรือใช้ฐานข้อมูลของคุณร่วมกันได้ โดยทั่วไปแล้ว คำสั่งต่างๆ ในมุมมอง Backstage จะถูกนำไปใช้กับฐานข้อมูลทั้งฐานข้อมูล ไม่ใช่กับวัตถุภายในฐานข้อมูล

ส่วนประกอบของ Microsoft Access 2010

  เมื่อเราเปิดโปรแกรม  Access  ขึ้นมาก็จะพบเครื่องไม้เครื่องมือสำหรับการสร้างและจัดการฐานข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  • · แท็บ  File  มีลักษณะเหมือนกับเมนู  File  ที่พบในโปรแกรมอื่นทั่วๆ  ไป  เช่น  File > Open, File > Save, File > Close  ซึ่งใช้เพื่อเปิดไฟล์  บันทึกไฟล์  หรือปิดไฟล์  รวมทั้งการปรับแต่งตัวเลือกในโปรแกรม
  •  Quick  Access  Toolbar เก็บปุ่มคำสั่งที่ใช้งาบ่อยๆ  โดยเราสามารถเพิ่มหรือลบปุ่มคำสั่งตามความเหมาะสม·   
  • Ribbon  เป็นรูปแบบของการเก็บคำสั่งและปุ่มที่ใช้ใน Access  โดยแบ่งเป็นแท็บ  โดยแต่ละแท็บยังแบ่งคำสั่งเอาไว้ให้เป็นกลุ่มย่อย  เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน
  • ·Navigation  Pane  จะแสดงชื่อฐานข้อมูล  และแสดงส่วนประกอบต่างๆ  ของ Access  เช่น  ตาราง  คิวรี  ฟอร์ม  รายงาน  ฯลฯ
  • ·   
  • Tabbed  Documents  ในกรณีที่เราเปิดตาราง  ฟอร์ม  คิวรี  รายงาน  รวมถึง  Object  อื่นๆ  เราจะพบเห็นแสดง  Object  ที่ถูกเปิดอยู่ทั้งหมด  เมื่อเราคลิกที่แท็บจะเป็นการสลับไปทำงานในส่วนนั้นๆ  ทันที
  •  Status  bar  จะแสดงข้อมูลบางอย่าง  และปุ่มสำสลับมุมมอง
  •  แท็บ  File  มีลักษณะเหมือนเมนู  File    ที่พบในโปรแกรมอื่นทั่วๆ  ไป  เช่น  File > Open, File > Save  หรือ  File > Close  ซึ่งใช้เพื่อไฟล์  บันทึกไฟล์  หรือปิดไฟล์ตามลำดับ
การเปิดไฟล์ฐานข้อมูลใน Access 2010 
      การเปิดไฟล์ฐานข้อมูลที่เคยสร้างไว้ขึ้นมาใช้งานทำได้หลายวิธีด้วยกัน ได้แก่
วิธีที่ 1 การเปิดฐานข้อมูลด้วยปุ่ม แฟ้ม (File) มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
        1 คลิกปุ่ม แฟ้ม (File) > เปิด (Open)2. คลิกทางลัดในกล่องโต้ตอบ เปิด  หรือในกล่องมองหาในให้คลิกไดรฟ์หรือโฟลเดอร์ที่มีฐานข้อมูลที่คุณต้องการแล้วคลิกปุ่มเปิด 3. ในรายการโฟลเดอร์ให้คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์จนกว่าคุณจะเปิดโฟลเดอร์ที่มีฐานข้อมูลได้
 4. เมื่อคุณพบฐานข้อมูลแล้วให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   วิธีที่ 2  การเปิดไฟล์ที่ถูกเปิดใช้งานล่าสุด มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

              1. กดปุ่ม แฟ้ม (File) แล้วเลือกไฟล์ที่ต้องการเปิดขึ้นมา2. ไฟล์ฐานข้อมูลที่เลือกไว้ก็จะแสดงขึ้นมา

การบันทึกไฟล์ฐานข้อมูลใหม่ใน Access 2010
   ขั้นตอนสุดท้ายในการใช้งานเบื้องต้นเป็นการนำไฟล์ฐานข้อมูลมาบันทึกเป็นไฟล์ฐานข้อมูลใหม่ซึ่งการบันทึกไฟล์ในลักษณะนี้ทำได้โดยวิธีการบันทึกไฟล์ข้อมูลใหม่จากไฟล์เก่าที่มีอยู่
 1.กดปุ่ม แฟ้ม (File) > บันทึกฐานข้อมูลเป็น (Save Database As)


2. เลือกตำแหน่งที่จัดเก็บไฟล์ฐานข้อมูล
3. กำหนดชื่อไฟล์ฐานข้อมูล
4. คลิกปุ่ม บันทึก (Save)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น