บทที่ 9. การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลด้วยแมโคร

บทที่ 9

การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลด้วยแมโครความหมายของแมโคร
    หมายถึง คำสั่งๆ เดียวที่ใช้แทนคำสั่งกลุ่มหนึ่งหรือชุดหนึ่งซึ่งโดยปกติ จะประกอบด้วยคำสั่ง หลาย ๆ คำสั่ง ที่ผู้ทำโปรแกรมนำมารวมไว้ คำสั่งแมโครนี้จะมีการกำหนดเป็นชื่อคำสั่งไว้ในตอนต้นโปรแกรม เมื่อใดก็ตามที่มีการเรียกชื่อคำสั่งที่กำหนดไว้นี้ ก็จะเป็นการเรียกใช้กลุ่มคำสั่งที่ประกอบด้วยคำสั่งทั้งชุดนั้น คำสั่งแมโครนี้ เราสามารถเรียกใช้ได้ตลอดเวลาที่เรียกใช้โปรแกรมนั้นอยู่ หรือทุกแห่งที่ต้องการเรียกใช้คำสั่งกลุ่มนั้น มีความหมายเหมือน macro instruction, macro code ดู macro ประกอบ

แมโครคืออะไร
มาโคร (Macro) คือ ชุดค าสั่งที่ท างานแบบอัตโนมัติ จัดเป็ นโปรแกรมประเภทหนึ่ง
สามารถกำหนดเงื่อนไขการทำงานได้ เช่น ตรวจสอบค่าเพื่อเลือกทำ หรือ ไม่ทำคำสั่งที่กำหนดไว้
หรือสามารถนำแมโครมาช่วยทำงานในลักษณะต่างๆ เช่น
- สามารถค้นหาและสอบถามข้อมูล ผ่านทางฟอร์มหรือรายงานโดยไม่ต้องเรียกใช้อ็อบ
เจ็ค Query โดยตรง
- สามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลที่ป้อนผ่านฟอร์ม การทำงานจะยืดหยุ่นกว่าการใช้
กฎการตรวจสอบ (validation rule) ที่กำหนดในโครงสร้างของตาราง
- ช่วยปรับปรุงการทำงานแบบอัตโนมัติ เช่น การคัดลอก เคลื่อนย้าย และแก้ไขข้อมูล
เป็นต้น
- ช่วยในการสร้างแอพพลิเคชั่นโปรแกรมขึ้นใช้งานเอง เช่น สร้างฟอร์มที่ประกอบด้วย
ปุ่มคำสั่งต่างๆ โดยมาโครเป็นตัวควบคุมการทำงาน


ประเภทมาโคร
มาโครมี 2 ประเภท คือ

1. Standalone macro มาโครประเภทเป็นแบบ Public สร้างขึ้นแล้วจะเก็บอยู่ใน Category ของมาโครใน Navigator pane อ๊อบเจคต่างๆสามารถนำมาใช้ได้2. Embedded macro มาโครประเภทนี้จะฝังอยู่ฟอร์มหรือรายงานที่สร้างมาโครสำหรับการตอบสนอง Event ซึ่งเริ่มใช้ในเวอร์ชัน 2007

นำตัวกรอง โดยใช้แมโคร

แมโครต่อไปนี้ประกอบด้วยชุดของการกระทำ ซึ่งกรองระเบียนสำหรับฟอร์มรายการหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า แสดงการใช้การกระทำ Apply Filter, Show All Records และ Go To Control นอกจากนี้แสดงการใช้เงื่อนไขเพื่อกำหนดปุ่มสลับใดในกลุ่มตัวเลือกถูกเลือกบนฟอร์ม แต่ละแถวของการกระทำจะเกี่ยวข้องกับปุ่มสลับที่เลือกชุดของระเบียนที่ขึ้นต้น ด้วย A, B, C และอื่น ๆ หรือระเบียนทั้งหมด แมโครนี้ควรถูกแนบกับหลังจากเปลี่ยนแปลงของกลุ่มตัวเลือก  Company Name Filter

คำสั่งของแมโคร
แมโคร  ของ   Access  2003  ได้แบ่งเป็นหลายประเภทดังนี้
1.             การเปิด ปิด เพจฟอร์มโมดูลแบบสอบถามรายงานตาราง
แอคชั่น
คำอธิบาย
Open DataAccessPage
เปิดเพจที่กำหนด  สามารถเลือกมุมมองในการเปิดได้
Open Form
เปิดฟอร์มที่กำหนด สามารถเลือกมุมมองในการเปิดได้
Open Module
เปิดโมดูลที่กำหนด
Open Query
เปิดแบบสอบถามที่กำหนด  สามารถกำหนดมุมมอง และโหมดข้อมูลได้
Open Report
เปิดรายงานที่กำหนด  และสามารถเลือกมุมมองในการเปิดได้
Open Table
เปิดตารางที่กำหนด  และสามารถเลือกมุมมองในการเปิดได้
Close
ใช้ปิดหน้าต่างที่กำลังทำงานอยู่หรือหน้าต่างที่กำหนดจาก
อาร์กิวเมนต์แอคชั่น

แอคชั่น
คำอธิบาย
Run Macro
ใช้ในการเรียก  Run  แมโครที่ต้องการโดยเมื่อ  Run  แมโคร  ที่กำหนดเสร็จแล้วจะกลับมาทำแมโครในลำดับต่อไป
Stop Macro
ใช้ในการหยุดแมโครที่กำลังทำงานอยู่ในขณะนั้น
Stop All Macro
หยุดการทำงานของแมโครทั้งหมด

แอคชั่น
คำอธิบาย
Find Next
ใช้ในการค้นหาเรคคอร์ดถัดไปจากเรคคอร์ดแรก
Find Record
ใช้ในการค้นหาเรคคอร์ด
Go To Record
ใช้ในการกระโดดไปยังเรคคอร์ดที่ต้องการ  ซึ่งตำแหน่งที่ต้องการกระโดดไปในอาร์กิวเมนต์แอคชั่น
Apply Filter
ใช้ในการแสดงข้อมูลตามฟิลด์เตอร์ที่กำหนด

แอคชั่น
คำอธิบาย
Beep
ใช้ส่งเสียงเตือนผู้ใช้ในกรณีที่ต้องการเตือนด้วยเหตุผลต่าง ๆ
Go to Control
ให้โฟกัสไปยังคอนโทรลที่เลือก
Go to Page
ไปยังหน้าจอที่กำหนด
Hour glass
ให้แสดง mouse pointer  เป็นรูปนาฬิกาทรายในขณะที่กำลัง Run  แมโคร
Msg Box
แสดงไดอะล็อกบ็อกซ์ตามข้อความที่กำหนด
Maximize
ขยายหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ให้เต็มจอ
Minimize
ย่อหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ให้เต็มจอ
Move Size
กำหนดขนาดของหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
Restore
ทำให้หน้าต่างที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันมีขนาดเท่าเดิม
Show All Records
ให้แสดงเรคคอร์ดทั้งหมด
Show Tool bar
ให้แสดงทูลบาร์  หรือซ่อนทูลบาร์ที่ต้องการ

แอคชั่น
คำอธิบาย
Trans fer Data base
ใช้ในการนำเข้าข้อมูลจากภายนอก และส่งออกสู่ภายนอกเช่น  FoxPro
Trans fer Sprea dsheet
ใช้ในการนำเข้าและส่งออกฐานข้อมูลในรูปแบบไฟล์ของโปรแกรมอื่น ๆ
Trans fer Text
ใช้ในการนำเข้า  และส่งออกข้อมูลในรูปแบบไฟล์ที่กำหนด


2. การเรียกใช้งาน  และหยุดการทำงานของแมโคร
3.การค้นหาข้อมูล
4.การควบคุมการแสดงผลทางหน้าจอ
5.การนำเข้าข้อมูลจากภายนอก  และส่งออก
6.การใช้งานอื่น ๆ


แอคชั่น
คำอธิบาย
Rename
ใช้เปลี่ยนชื่อ  Object  ในฐานข้อมูลที่ใช้อยู่
Copy Object
ใช้ทำสำเนา  Object  ที่ต้องการในฐานข้อมูลเดิม  หรือฐานข้อมูลอื่น
Delete Object
ใช้ลบ  Object ที่ต้องการในฐานข้อมูลเดิม  หรือฐานข้อมูลอื่น
Run App
ใช้ในการเรียกใช้งาน  แอพลิเคชั่นอื่น ๆ เช่น  Calculator,  Paintbrush  เป็นต้น


วิธีการสร้างแมโคร

เปิดฐานข้อมูลขึ้นมา บนเมนูแบบริบบอน ให้เราคลิกที่เมนู สร้าง จากนั้นให้ไปที่คำสั่งการสร้างแมโคร สามารถดูภาพประกอบได้เลยครับ เพื่อสามารถเข้าใจและทำตามไปก่อน 
จะนำเราเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป เป็นการเลือกกำหนดค่าของมาโคร ให้เราคลิกปุ่ม ลูกศร เพื่อเข้าไปเลือกชุดคำสั่งการทำงานแมโครที่ทาง Access เตรียมไว้ให้เราใช้งาน เลือกการทำงานเป็น Openformจะนำเราเข้าสู่การกำหนดค่าการทำงานเพิ่มเติม โดยให้เรากำหนดค่าต่างๆ ตามภาพประกอบ

  • ชื่อฟอร์มคลิกไปเลือกฟอร์ม Persons
  • มุมมอง Form
  • โหมดข้อมูล เพิ่ม
  • โหมดของหน้าต่าง ปกติ
  การกำหนดค่าการทำงานเพิ่มเติมเมื่อเปิดฟอร์มขึ้นมาอัตโนมัติแล้วเพื่อให้พร้อมทำงานหรือกรอกข้อมูลทันที่ให้เราเพิ่มแอคชั่นการทำงานขึ้นมาอีก 1 อัน โดยการคลิกที่ปุ่มบวกสีเขียว ตรงคำว่า เพิ่มแอคชั่นใหม่เลือก Goto Recordจะเข้าสู่การกำหนดค่าการทำงานเพิ่มอีกครั้ง ในครั้งนี้ให้เราคลิกระเบียน "ระเบียนใหม่"

เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็บันทึก Save มาโครไว้ใช้งานกับฐานข้อมูลของเราต่อไป คลิกปุ่มคำสั่ง Save และบันทึกมาโครการทำงานของเราต่อไป
การทดสอบการทำงานของแมโคร
ให้เราดับเบิลคลิกที่ชื่อมาโครที่เราสร้างขึ้นมา จะพบว่ามาโครทำงานถูกต้องก็จะเปิดฟอร์ม Persons ขึ้นมา และวิ่งไปที่ระเบียนใหม่ ที่พร้อมสำหรับกรอกข้อมูลต่อไปทันที

สร้างแมโครฝังตัว
   แมโครฝังตัวแตกต่างจากแมโครเดี่ยวตรงที่แมโครฝังตัวจะเก็บอยู่ในคุณสมบัติเหตุการณ์ของฟอร์ม รายงาน หรือตัวควบคุม โดยไม่ได้แสดงเป็นวัตถุภายใต้ แมโคร ในบานหน้าต่างนำทาง สิ่งนี้ทำให้คุณจัดการฐานข้อมูลได้สะดวกยิ่งขึ้น เนื่องจากคุณไม่ต้องติดตามวัตถุแมโครแต่ละตัวที่มีแมโครต่างๆ สำหรับฟอร์มหรือรายงาน นอกจากนี้ แมโครฝังตัวจะรวมอยู่ในฟอร์มหรือรายงานทุกครั้งที่คุณคัดลอกนำเข้า และส่งออกฟอร์มหรือรายงานตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการให้มีการแสดงรายงานที่ไม่มีข้อมูล คุณสามารถฝังแมโครในคุณสมบัติเหตุการณ์ เมื่อไม่มีข้อมูล ของรายงานนั้นได้ คุณอาจใช้แอคชั่น Msg Box เพื่อแสดงข้อความ แล้วใช้แอคชั่น CancelEvent เพื่อยกเลิกรายงานนั้นแทนการแสดงหน้าเปล่าขึ้นมาในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาฟอร์มหรือรายงาน ที่จะประกอบด้วยแมโคร แล้ว คลิกมุมมองออกแบบ หรือมุมมองเค้าโครง  ถ้ายังไม่มีการแสดงแผ่นคุณสมบัติ ให้กด F4 เพื่อแสดงแผ่นคุณสมบัติคลิกตัวควบคุมหรือส่วนที่มีคุณสมบัติเหตุการณ์ซึ่งคุณต้องการฝังแมโครนั้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกตัวควบคุมหรือส่วน (หรือฟอร์มหรือรายงานทั้งหมด) ได้โดยใช้รายการแบบหล่นลงภายใต้ ชนิดการเลือก ที่ด้านบนสุดของแผ่นคุณสมบัติบนแผ่นคุณสมบัติ ให้คลิกแท็บเหตุการณ์คลิกคุณสมบัติเหตุการณ์คุณต้องการฝังแมโคร แล้ว คลิก  ในกล่องโต้ตอบ เลือกตัวสร้าง ให้คลิก ตัวสร้างแมโคร แล้วคลิก ตกลงในตัวสร้างแมโคร ให้คลิกแถวแรกของคอลัมน์ แอคชันในรายการแบบหล่นลงของ แอคชั่น ให้คลิกแอคชั่นที่คุณต้องการป้อนอาร์กิวเมนต์ที่ต้องการภายใต้ อาร์กิวเมนต์ของแอคชั่นถ้าคุณต้องการเพิ่มแอคชั่นอื่น ให้คลิกแถวถัดไปของคอลัมน์ แอคชั่น และทำซ้ำในขั้นตอนที่ 8 และ 9 เมื่อแมโครของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้คลิก บันทึก แล้วคลิก ปิด
เทคนิคต่างๆ ในการเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลด้วยแมโคร


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น